TERMS & CONDITIONS

TERMS & CONDITIONS
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท มีเดียมส์ จำกัด (Mediums Co., Ltd.) หรือเจ้าของเว็บไซต์ www.mediumsgroup.com เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ บริษัท มีเดียมส์ จำกัด และหมายความรวมถึงบริษัทในเครือ บริษัท มีเดียมส์ จำกัด และบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งต่อไปในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้ “มีเดียมส์” โดย มีเดียมส์ คือผู้ให้บริการการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด รวมถึงการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์และหน้าร้านค้าของ มีเดียมส์ ทุกสาขา แก่ลูกค้า หมายความรวมถึง บุคคล, บริษัท หรือหน่วยงานใดที่มีคำสั่งซื้อกับมีเดียมส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ www.mediumsgroup.com โดยการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเว็บไซต์ของมีเดียมส์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การใช้บริการ” อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ” สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการยอมรับและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมีเดียมส์ ทั้งนี้ มีเดียมส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

บททั่วไป

 1. ผู้ใช้บริการ เข้าใจและตกลงยอมรับว่า ข้อความ เนื้อหาสาระภายในเว็บไซต์นี้และช่องทางออนไลน์รวมถึงหน้าร้านค้าสาขาที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ อาจมีความไม่ถูกต้อง การตีความเนื้อหาสาระผ่านช่องทางดังกล่าว อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง โดยมีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือเนื้อหาที่ไม่ครบถ้วน ข้อความ รูปภาพ รูปแบบ รายละเอียดข้อมูลสินค้า สี ชนิด และราคา ที่แสดงไว้บนเว็บไซต์นี้ตลอดจนสื่อออนไลน์และ/หรือ สื่ออื่นใด ที่หน้าร้านสาขาที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 2. การสั่งซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ซึ่งรวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นและ/หรือหน้าร้านค้า ที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการกระทำของผู้ใช้บริการเองหรือมอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดนำบัญชีผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการไปใช้ในการสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือกระทำการใดด้วยเจตนาและไม่เจตนา ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน/บัญชีสมาชิก ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยินดีรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งหรือเรียกร้องใดให้มีเดียมส์ต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้บริการ
 3. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการทำธุรกรรมใดซึ่งผู้ใช้บริการ มิได้เป็นเจ้าของบัญชีผู้ใช้งานและ/หรือ มิได้เป็นเจ้าของบัญชีธุรกรรมการเงิน เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการภายในเว็บไซต์ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นรวมถึงหน้าร้านค้าสาขาของ มีเดียมส์ ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้กระทำธุรกรรมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ โดยมีเดียมส์ยังคงมีสิทธิในการดำเนินคดีตามกฎหมายและสิทธิอันพึงมีได้ต่อไป
 4. ผู้ใช้บริการ ไม่สามารถสละสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือมอบสิทธิส่วนหนึ่งส่วนใดหรือสิทธิทั้งหมด ภายใต้ข้อกำหนดฉบับนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากมีเดียมส์ เว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนและมีการลงนามโดยผู้มีอำนาจของมีเดียมส์เท่านั้น
 5. มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในเวลาใดๆ ตามดุลพินิจของมีเดียมส์โดยการปิดประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมเช่นว่านั้นในเว็บไซต์ของมีเดียมส์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและแยกต่างหากแต่อย่างใด อนึ่ง การใช้งานเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องของผู้ใช้บริการภายหลังจากที่มีการปิดประกาศแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการรับรู้และยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขนั้นแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่ตกลงตามการแก้ไขเพิ่มเติมเหล่านั้น ผู้ใช้บริการสามารถยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้เอง
 6. ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ การส่งสื่อหรือข้อความใดๆ ผ่านเว็บไซต์นี้ซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการคุกคาม, ความไม่เหมาะสม, การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือที่อาจเป็นการเผยแพร่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือที่ผู้ใช้บริการรู้หรือมีเหตุต้องสงสัยว่าจะมีไวรัสหรือส่วนประกอบที่ทำความเสียหายอย่างใดๆ ที่อาจแทรกแซงแพร่กระจายในเว็บไซต์นี้ หรือการใช้งานเว็บไซต์นี้ หาก มีเดียมส์ พบว่า ผู้ใช้บริการกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อ มีเดียมส์, ตัวผู้ใช้บริการเอง หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ผู้ใช้บริการที่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยินดีรับผิดชอบต่อความเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงทั้งสิ้น
 7. การใช้บริการของผู้เยาว์ (ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ผู้เยาว์จะต้องได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้บริการหรือสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน) เพื่อใช้บริการ และ/หรือซื้อสินค้าและบริการของผู้ให้บริการเท่านั้น ไม่ว่าการใช้บริการดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำรงค์ชีพตามสมควรและสมแก่ฐานะของผู้เยาว์ก็ตาม ผู้ให้บริการถือว่าการที่ผู้เยาว์ใช้บริการบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการต่อไป ผู้เยาว์ดังกล่าวให้การยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ระหว่าง ผู้ให้บริการกับผู้เยาว์หรือบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อสิทธิ ความรับผิดชอบ หรือการร้องเรียนใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้บริการหรือการกระทำของผู้เยาว์บนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ หรือผลสืบเนื่องที่เกิดจากข้อโต้แย้งด้านวุฒิภาวะของผู้เยาว์ต่อนิติกรรมที่ผู้เยาว์มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เยาว์จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
  อนึง หากท่านคือบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์ที่กำลังสมัครสมาชิก (ลงทะเบียน) เพื่อใช้บริการ  ท่านตกลงยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการซื้อสินค้าและบริการนี้แทนผู้เยาว์ และท่านจะต้องรับผิดชอบต่อ การกระทำของผู้เยาว์, ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการใดๆ หรือการซื้อสินค้าของผู้เยาว์, การยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ของผู้เยาว์, การใช้งานบัญชีหรือบริการของผู้ให้บริการทั้งหมดจากการใช้บัญชีดังกล่าว ไม่ว่าบัญชีดังกล่าวจะเปิดอยู่แล้วในขณะนี้หรือสร้างในภายหลังก็ตาม
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายทุกประการที่ปรากฏในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าไว้ด้วยกันหรือมีความเกี่ยวโยงกันในส่วนหนึ่งส่วนใด จะมีการบังคับใช้ไว้เฉพาะส่วนเป็นเอกเทศ โดยแยกออกจากกันเป็นอิสระ หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ระบุในข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่สามารถบังคับใช้ในขอบเขตของการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดด้วยกฎหมาย หรือการไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ขอบเขตของศาลไม่สามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ ให้ใช้ข้อกำหนดอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้และโดยให้ส่วนที่เหลือของข้อกำหนดฉบับนี้มีผลใช้บังคับใช้ได้อย่างเต็มที่
 9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (TERMS & CONDITIONS) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของมีเดียมส์ เป็นไปเพื่อควบคุมดูแลทั้งผู้ใช้บริการและมีเดียมส์เท่านั้น ให้ทั้งสองฝ่ายได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงเห็นชอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (TERMS & CONDITIONS) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของมีเดียมส์ แม้ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์ของมีเดียมส์ ภายในหรือภายนอกเขตราชอาณาจักรไทย ผู้ใช้บริการยินยอม อนุญาต และยอมรับการตัดสินภายใต้เขตอำนาจของศาล ซึ่งอยู่ภายในราชอาณาจักรไทยทั้งสิ้น

ข้อ 1. ทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อมูลและข่าวสาร รวมถึงรูปภาพ รูปวาด รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวีดีทัศน์ ข้อความ เนื้อหาสาระ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้และสื่อสังคมออนไลน์อื่น เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Line@ และยังรวมไปถึงโปรแกรมหรือระบบการสื่อสารอื่นใดผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านการบริหารจัดการโดยมีเดียมส์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งถูกควบคุมและถือสิทธิ์โดยมีเดียมส์เท่านั้น ทั้งนี้ มีเดียมส์ ไม่อนุญาตให้บุคคลใดคัดลอก เพิ่มเติม ปรับแต่ง เผยแพร่ หรือกระทำการใดที่มีผลกระทบทำให้เนื้อหาสาระที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้รวมถึงช่องทางออนไลน์อื่นๆ ที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ หรือทำให้แตกต่างไปจากเดิม โดยมิได้รับอนุญาตจากมีเดียมส์เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 2. เงื่อนไขการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์และหน้าร้านค้าที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์
มีเดียมส์จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ใช้บริการนำเสนอต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์นี้หรือช่องทางออนไลน์อื่น รวมถึงหน้าร้านค้าที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ เนื้อหาหรือข้อความที่ผู้ใช้บริการนำเสนอต่อสาธารณชนเป็นเรื่องส่วนบุคคลเท่านั้น มีเดียมส์มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนำเสนอเนื้อหาหรือข้อความนั้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีเดียมส์พิจารณาแล้วพบว่าเนื้อหาหรือข้อความนั้น
2.1 ขัดต่อศีลธรรมอันดี ส่อเสียด ลามก อนาจาร หมิ่นประมาท ให้ร้ายหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อบุคคลที่สาม
2.2 มีไวรัสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมีเดียมส์ และ/หรือ ผู้ใช้บริการรายอื่น
2.3 มีการนำเสนอเนื้อหาหรือข้อความที่เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่มิได้มีความเกี่ยวโยงกับสินค้าหรือบริการของมีเดียมส์
2.4 ละเมิดต่อกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือนานาประเทศ รวมถึงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือข้อความของผู้ใช้บริการได้ตามที่เห็นสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 3. บัญชีสมาชิก รหัสผ่าน และความปลอดภัย
ผู้ใช้บริการสามารถเริ่มต้นเป็นสมัครสมาชิก กับ มีเดียมส์ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่สมาชิกโดย ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
3.1 ผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้ครบถ้วนทุกข้อเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ผู้ใช้บริการ หากพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลเท็จ มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีสมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3.2 ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิก บัญชีผู้ใช้งาน ได้ไม่เกิน 3 บัญชี ต่อสมาชิก 1 ท่าน เท่านั้น การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นแอบอ้างในการสมัครสมาชิกกับมีเดียมส์เพื่อให้ได้สิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเป็นสมาชิกกับผู้ใช้บริการ
3.3 มีเดียมส์อาจจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อการส่งเสริมการขาย เช่น การจัดโปรโมชั่น การแจกรางวัลพิเศษ บัตรของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ให้แก่สมาชิก หากมีเดียมส์พบว่าสมาชิกที่ได้รับสิทธิประโยชน์มีบัญชีสมาชิกมากกว่า 1 บัญชี โดยการสมัครสมาชิกหลายบัญชีนั้นเป็นไปเพื่อเบียดบังสิทธิประโยชน์จากกิจกรรมทางการตลาดของมีเดียมส์ มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิประโยชน์นั้นแก่สมาชิกและยกเลิกบัญชีสมาชิกนั้นทันที
3.4 เมื่อผู้ใช้บริการสมัครสมาชิกกับมีเดียมส์ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับข้อมูลข่าวสารและ/หรือโปรโมชั่น จาก มีเดียมส์ ที่จะจัดส่งให้ผู้ใช้บริการผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และ/หรือ ช่องทาง SMS ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนไว้เพื่อใช้บริการบัญชีสมาชิก
3.5 ผู้ใช้บริการที่สมัครสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านให้เป็นความลับและตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใด ภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของตนเอง
3.6 ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องแจ้งมีเดียมส์โดยทันที เมื่อผู้ใช้บริการทราบว่ามีการใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการ โดยมิได้รับอนุญาต หรือมีการละเมิดความปลอดภัยอื่นใด โดยมีเดียมส์อาจลงชื่อเข้าใช้ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงพัฒนาบริการ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ผู้ใช้บริการ
3.7 มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสมาชิก โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
การสมัครสมาชิกกับมีเดียมส์ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งครอบคลุมการใช้งานทุกส่วนบนเว็บไซต์ของมีเดียมส์

ข้อ 4. นโยบายการสั่งซื้อสินค้า
4.1 การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า
ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าของมีเดียมส์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ มีเดียมส์ ทุกสาขา โดยชำระค่าสินค้าได้ผ่าน 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
4.1.1 ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งให้บริการชำระเงินออนไลน์โดย WWW.OMISE.CO (ผู้ให้บริการด้านการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์) มีเดียมส์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าถึงผู้ใช้บริการ ในกรณีที่การชำระเงินเรียบร้อยครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม มีเดียมส์ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือการชำระเงินผ่านทางธนาคารใดๆ หรือทั้งหมด
4.1.2 บริการชำระเงินเมื่อส่งมอบสินค้า ซึ่งให้บริการเฉพาะในเขตพื้นที่ประเทศไทย (CASH ON DELIVERY หรือ C.O.D.) ผู้ใช้บริการ ชำระเงินค่าบริการเพิ่ม 3% จากราคาสินค้า โดยผู้ใช้บริการจะชำระเงินให้กับบริษัทผู้ขนส่งสินค้า เมื่อสินค้านั้นถูกจัดส่งถึงผู้ใช้บริการให้บริการจัดส่งสินค้าและรับชำระเงินโดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ผู้ส่งสินค้าจัดส่งสินค้าไปยังผู้ใช้บริการไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยกรณีใด ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนค่าบริการจัดส่งทั้งหมดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายเพื่อส่งสินค้าได้ และผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบภาระค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งหมดในการจัดส่งสินค้าครั้งถัดไป

4.2. การรับสินค้า
ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสินค้าจากมีเดียมส์ โดยการรับสินค้าผ่านทางบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า คือ
4.2.1 บริการจัดส่งสินค้า โดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ และเขตพื้นที่ภูมิภาคอื่นในประเทศไทย จะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาประมาณ 3-4 วันทำการ นับแต่มีการสั่งซื้อสินค้า

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากผู้ใช้บริการคนใดเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดออกก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการลงนามรับสินค้าและติดต่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของมีเดียมส์ทันที

ข้อ 5. การยกเลิกคำสั่งซื้อ
ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าได้ในกรณีที่รายการสั่งซื้อสินค้านั้น ยังมิได้ถูกจัดส่งออกจากมีเดียมส์ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาของมีเดียมส์ โดยสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าด้วยการแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก ผ่านช่องทางทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-105-3389 ต่อ 201 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อ 6. นโยบายการเปลี่ยนสินค้า-คืนสินค้า

มีเดียมส์มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้าที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริหารจัดการโดยมีเดียมส์ ภายใน 14 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากสินค้าที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งออกจาก มีเดียมส์ (ทุกสาขา) โดยพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้
6.1 ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ซึ่งเกิดจากการจัดส่งสินค้า
6.2 ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการคำสั่งซื้อ เช่น สินค้าผิดชนิด, ผิดสี เป็นต้น
6.3 สินค้าที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอเปลี่ยนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังไม่ผ่านการใช้งาน
6.4 ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าที่เท่ากันหรือ สินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนในกรณีดังต่อไปนี้6.4.1 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่ารายการสั่งซื้อสินค้า มีเดียมส์ จะจัดส่ง ช่องทางเพื่อการชำระเงินเพิ่มเติมผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือ Line Official (Line@)
6.4.2 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า มีเดียมส์ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมูลค่าส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการในทุกกรณี
และหากจำนวนสินค้าคงคลังที่ต้องการเปลี่ยนนั้น ไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนสินค้า ผู้ใช้บริการยินดีรอระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนยาวนานกว่าปรกติหรือยินที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่น

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าผ่าน 1 ช่องทาง คือ โทรศัพท์หมายเลข 02-105-3389 ต่อ 201 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 นาฬิกา โดยการแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อและรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนสินค้า
ขั้นตอนที่ 2 มีเดียมส์จะตรวจสอบรายการสั่งซื้อและสินค้า โดยพนักงานของมีเดียมส์จะติดต่อแจ้งผลการเปลี่ยนสินค้ากลับไปยังผู้ใช้บริการทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่แสดงอยู่บนรายการสั่งซื้อสินค้า
ขั้นตอนที่ 3 ในกรณีที่มีเดียมส์อนุมัติการเปลี่ยนสินค้า ผู้ใช้บริการต้องแนบใบเสร็จการชำระเงินพร้อมสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน โดยจัดส่งคืนทางไปรษณีย์มาที่ เลขที่ 827/14 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ขั้นตอนที่ 4 มีเดียมส์จะตรวจสอบรับสินค้าและจัดสินค้าชุดใหม่ที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนกลับไปยังผู้ใช้บริการภายใน 2-5 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ในกรณีที่สินค้าคงคลังไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนสินค้าให้แก่ผู้ใช้บริการ มีเดียมส์อาจส่งสินค้าที่ผู้ใช้บริการต้องการจะเปลี่ยนนั้นกลับไปยังผู้ใช้บริการ ภายในระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ โดยจะติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ก่อนเพื่อแจ้งระยะเวลาการเปลี่ยนสินค้าที่มีระยะเวลานานกว่าปกติ

ข้อ 7. คําบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
มีเดียมส์จะพยายามอธิบายสินค้าให้ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด อย่างไรก็ตาม มีเดียมส์ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคําบรรยายสินค้าบนเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากผู้ใช้บริการสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับสินค้า หรือเห็นว่าไม่ตรงกับคําบรรยาย สามารถติดต่อสอบถามมีเดียมส์ได้ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้ มีเดียมส์มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของผู้ใช้บริการอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

หลังจากผู้ให้บริการพิจารณาผลการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับไปยังผู้ใช้บริการทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) ที่ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนไว้กับผู้ให้บริการหรือช่องทางที่ผู้ใช้บริการส่งเอกสารมาถึงผู้ให้บริการภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
Tel    : 02-105-3389 ต่อ 201
Email : info@54.169.233.220
Line@ : @mediums